Zagadnienia tematyczne


Share
Głosuj

Nazwa miejscowości

 • Adamy H., Die schlesischen Ortsnamen, ihre Entstehun und Beduetung, Berlin 1887.(? albo 1888)
 • Borek H., Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole 1988.
 • Borek H., Nazwy miejscowe a osadnictwo, Opole 1977.
 • Borek H., Nazwy miejscowe jako źródło historyczno-osadn. Wrocław 1978.
 • Borek H., Wśród śląskich nazw, Opole 1991.
 • Choroś M., Jarczak Ł., Sochacka St., Słownik nazw miejscowych Górnego Śląska, Opole 1993.
 • Damroth Konstantin, Die älteren Ortsnamen Schlesien, ihre Entstehung und Bedeutung, Beuthen 1896.

Historia kościelna na Górnym Śląsku (dzieje parafii)

 • Myszor Jerzy, Historia Kościoła na Śląsku. Pomoce bibliograficzne (wydanie elektroniczne), Katowice 2005
 • Bojanowski F., Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Tarnowitz, Tarnowitz 1892.
 • Fontes III. Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego, oprac. Maksymilian Wojtas, Katowice 1938.
 • Neuling Hermann, Schlesiens ältere Kirchen und kirchliche Stiftungen nach ihren frühesten urkundlichen Erwähungen, Breslau 1884.
 • Panzram B., Die schlesischen Archidiakonate und Archiprezbyterate bis zur Hälfte des 14. Jahrhunderts, Breslau 1937.
 • Panzram B., Geschichtliche Grundlagen der ältesten schlesischen Pfarrorganisation, Breslau 1940.
 • Real-Handbuch Des Bistums Breslau, Breslau…
 • Silnicki T., Dzieje i ustrój Kościoła na Śląsku do k. XIV w., Kraków 1939. [wyd. 2. Warszawa 1953]
 • Urban W., Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej poł. XV w., Wrocław 1959.
 • Urban W., Zarys dziejów diecezji wrocławskiej, Wrocław 1962.
 • Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau, hrsg. von G.A. Stenzel, Breslau 1845.

Właściciele miejscowości, szlachta śląska

 • Adelslexika (Gothaisches Genealogisches Taschenbuch; Gothaisches Genealogischer Hofkalnder; Kneschke, Neues allgemeines deutsches Adelslexikon; Zedlitz-Neukirch, Neues preussisches Adelslexikon, i wiele innych)
 • Cetwiński M., Pochodzenie etniczne i więzy krwi rycerstwa śląskiego.
 • Cetwiński M., Rycerstwo śląskie do k. XIII w. Pochodzenie. Gospodarka. Polityka, Wrocław 1980.
 • Cetwiński M., Rycerswo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wrocław 1982.
 • Kneschke E. H., Deutsches Adelslexikon, Leipzig 1929.
 • Ledebur L., Adelslexikon der Preussischen Monarchie, Berlin 1855.
 • Pilnacek J., Rody starego Slezska, Dil. 1-5, Jilove u Prahy 1969.
 • Sinapius Johann, Schlesischer Curiositäten. Erste Vorstellung darinnen die ansehnlichen
 • Geschlechter des Schlesischen Adels, Leipzig 1720, t. I IV.
 • Wyplar Jan, Stosunki prawno-małżeńskie szlachty pszczyńskiej od 16 do 18 wieku, Katowice 1938.
 • Wypler Jan, Przyczynki do Historji starogórnośląskiego rodu rycerskiego Wyplerów w byłem Państwie Pszczyńskim, Katowice 1936.
 • Neues Preussisches Adlels-Lexikon oder genealogische oder diplomatische Nachrichten, bearb. Von L. v. Zedlitz-Neukirch, Bd. 1-5, Leipzig 1836 – 1839.

Wybrane monografie miejscowości

 • Chrząszcz J. Geschichte der Stadt Gleiwitz, Peiskretscham 1927.
 • Chrząszcz J., Die Geschichte der Städte Peiskretscham und Tost sowie des Kreises Tost-Gleiwitz, Peiskretscham 1927.
 • Chrząszcz J., Geschichte der Städte Peiskretscham und Tost sowie des Toster Kreise in Ober-Schlesien, Peiskretscham 1900.
 • Drabina J., Historia Bytomia, Bytom 1994.
 • Gramer F., Chronik der Stadt Beuthen in Oberschlesien, Beuthen 1863.
 • Nowak J., Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry 1927. [reprint – Bytom 1991]
 • Tarnowskie Góry. zarys rozwoju powiatu, oprac. Henryk Rechowicz, Katowice 1969.

Historia sztuki

 • Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz, bearb. von E. Kloss, H. Rode, W. Stepf, H. Eberle, Breslau 1943.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 6, z. 5, pod red. I Rejduch-Samkowej, J. Samka, Warszawa 1966.

Społeczeństwo

 • Dziewulski W., Nowe dane statystyczne o ludności miast i wsi Śląska w XVI w., Wrocław 1975.
 • Hellmich M., Die Besiedlung Schlesiens in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, Breslau 1923.
 • Historia chłopów Sląskich, pod red. S. Inglotta, Warszawa 1979.
 • Kuhn W., Neue Beiträge zur schlesischen Siedlungsgeschichte, Sigmaringen 1984.
 • Kuhn W., Siedlungsgeschichte Oberschlesiens, Würzburg 1954.
 • Panic I., Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu, Katowice 1992.
 • Ziekursch Johannes, Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte. vom Hubertusburger Frieden bis zum Abschluß der Bauernbefreiung, Breslau 1915.

Etnografia

 • Folklor Górnego Śląska, pod red. D. Simonides, Katowice 1989.
 • Samsonowicz H., Rzemioslo wiejskie w Polsce XIV-XVI, Warszawa 1954.
 • Sarna K., Wieś górnośląska w epoce feudalnej, Katowice 1986.
 • Simonides D., Najpiękniejsze zwyczaje i obrzędy górnośląskie, Katowice 1995.
 • Korzeniowska W., Codzienność społeczności wsi rejencji opolskiej w aspekcie zachodzących przemian (1815-1914), Opole 1993.

Historia szkolnictwa

 • Handbuch der Schulen im Gau Schlesien. 3 Bd. Regierungsbezirk Oppeln, Breslau 1939
 • Kwiatek J., Górnośląska szkoła ludowa na przełomie XIX i XX wieku, Opole 1987.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *